ನೆರೆ-ಹೊರೆ

ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮ ಬಾಲ್ಯದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರ0ತೆ

ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮ, ಬರಾಕ್ ಹುಸೇನ್ ಒಬಾಮ ಅಮೆರಿಕಾದ ರಾಜಕಾರಣಿ ಮತ್ತು ವಕೀಲರಾಗಿದ್ದು, ಅವರು 2009 ರಿಂದ 2017 ರವರೆಗೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ನ 44 ನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದ ಒಬಾಮಾ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದ ಮೊದಲ ಆಫ್ರಿಕನ್-ಅಮೇರಿಕನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಹಿಂದೆ ಇಲಿನಾಯ್ಸ್‌ನಿಂದ 2005 ರಿಂದ 2008 ರವರೆಗೆ ಯು.ಎಸ್. ಸೆನೆಟರ್ ಮತ್ತು 1997 ರಿಂದ 2004 ರವರೆಗೆ ಇಲಿನಾಯ್ಸ್ ರಾಜ್ಯ ಸೆನೆಟರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. 2010 ರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭೇಟಿಗೆ […]