ಕನ್ನಡ ಫೊಕ್ಸ್ ಜನಪದ

ದೇವರನ್ನು ಯಾರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು? — Gita Sangha – Kannada

ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸರೂ ಸಹ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಅವರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಓದುವುದು ಎಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಾಗ ಅನೇಕ ವಿದ್ವಾಂಸರು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಕಥಾ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ (1.2.23) ಇದನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ : ನಾಯಂ ಆತ್ಮಾ ಪ್ರವಚನೇನ ಲಭ್ಯೋ ನ ಮೇಧಯಾ ನ ಬಹುನಾ ಶ್ರುತೇನ ಯಂ ಏವೈಷ ವೃಣುತೇ ತೇನ ಲಭ್ಯಸ್ ತಸ್ಯೈಶಾ ಆತ್ಮಾ ವಿವೃಣುತೇ ತನೂಮ್ ಸ್ವಾಮ್ ಇದನ್ನೂ […]

ದೇವರನ್ನು ಯಾರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು? — Gita Sangha – Kannada

One Reply to “ದೇವರನ್ನು ಯಾರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು? — Gita Sangha – Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *