ಕನ್ನಡ ಫೊಕ್ಸ್ ಜನಪದ

ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು — Gita Sangha – Kannada

ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯು ಭೌತಿಕ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಈ ಐಹಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ ಅಧೀಕ್ಷಕ ದೇವತೆ. ದೇವತೆಗಳು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ವಿಭಿನ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮತ್ತು ಅವರು ಒಂದೇ ಭೌತಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಆಂತರಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ, ಈ ಐಹಿಕ ಸೃಷ್ಟಿಯ ರಚನೆಗೆ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಆಂತರಿಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿವೆ, ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಯೋಗಮಾಯೆ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯೋಗಮಾಯೆ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ […]

ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು — Gita Sangha – Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *